Geolog​ical Survey of Denmark and Greenland Map Series 6

Kortbladsbeskrivelse til Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing 1411 I og 1412 II syd​

Stig A. Schack Pedersen, Leif Aabo Rasmussen og Johnny Fredericia

Denne kortbladsbeskrivelse er den første af et kortblad i Danmark, og med dansk tekst, i Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series. Kortområdet viser udbredelsen af de kvartære aflejringer, som domineres af moræneler fra Det Ungbaltiske isfremstød i den sene del af Weichsel. Aflejringerne er især synlige i de lave kystklinter på Lollands nordkyst samt på en række små øer i Smålandsfarvandet. Desuden findes lidt smeltevandssand og -grus ved Birket på Nordlolland. Postglaciale ferskvandsaflejringer findes i moser og søer, langs åer og i lavninger i terrænet, mens marine postglaciale aflejringer findes stedvis langs kysterne af både Lolland og de mange små øer. De underliggende kalklag fra Maastrichtien og Danien er vist på temakort og profiler.

Kortbladsbeskrivelsen giver en systematisk gennemgang af de kvartære aflejringers litostratigrafiske opbygning og deres sammensætning, alder og dannelse. Desuden omtales de prækvartære aflejringer i området med fokus på Maastrichtien og Danien lagene og deres tektoniske forhold. Gennemgangen er baseret både på kortlægningsdata, boringer og geofysiske data.

Landskabets glacialdynamiske udvikling gennem Sen Weichsel er præget af fremstødet fra nordøst (Hovedfremstødet) og Det Ungbaltiske isfremstød fra øst og sydøst med aflejring af moræneler og tilhørende smeltevandsaflejringer.

S.A.S.P. & J.F.
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Mail: sasp@geus.dk

L.A.R.
Äskebäck Norregård 2, 36023 Älmeboda, Sverige

Buy the Map Series

Buy the map series by contacting GEUS booksale at:

bogsalg@geus.dk

Price (including the map): DKK 280 (ex VAT and postage)

Download Map Series